top of page
 • Writer's pictureKawai

人類最強技能:「心流狀態」

唔知你有冇試過進入一種狀態,全神貫注於手頭上嘅事情,對於周遭嘅聲音和動靜都毫無感知,時間好似在霎時之間凍結左,完全不被任何瑣碎的事物所打擾,世界只剩下自己。如果有,咁恭喜你!你已經成功解鎖左作為人類嘅一種超級技能—Entering the state of FLOW (心流狀態)。The state of flow

Mihaly Csikszentmihalyi
Mihaly Csikszentmihalyi

在流狀態的狀態下,指的是一種完全沉浸並專注於特定活動的心理狀態,也被稱為「心流狀態」或「進入狀態」。流狀態是在1970年代由心理學家Mihaly Csikszentmihalyi(米哈伊·奇克森米哈伊)提出的,它的特點是完全投入當下的瞬間、失去自我意識,以及深度的享受和滿足感。


進入心流狀態的人會有較高的多巴胺水平(Dopamine),一種神經傳導物質,支持動機,快樂和獎勵的感覺,從而幫助身體抑制飢餓和疲勞。有研究人員指出兩種假說指出心流狀態如何影響我們的大腦:


 • 暫時性額葉功能減退假說 (Transient hypofrontality hypothesis)


前額葉

Credit: 童心苗兒童成長發展中心

功能性核子共振(fMRI)研究表明,在心流過程中,負責執行功能的前額葉皮質的活動較低。這個假說指出執行功能暫時下降會降低自我意識,減少對於外界干擾嘅敏感度,提升注意力,使他們完全沉浸在任務當中。


 • 心流同步理論 (Synchronization theory of flow)

心流同步理論是一種關於心流體驗的理論框架,它是由米哈伊在他對心流研究的基礎上發展而來的。

心流同步理論認為,心流經驗的核心要素是在活動和個體之間的同步性。當個體的技能和能力與所從事的活動的挑戰程度相符時,就會出現心流狀態。這種同步性可以透過調整活動的難度等級來實現,以確保個體在心流狀態中保持專注和投入。心流狀態的特徵


 1. 明確的目標:人們對於在活動中想要實現或完成的目標有清晰的理解。

 2. 專注和集中:人們全神貫注於手頭的任務,具有高度的注意力和思維清晰度。

 3. 反饋:人們獲得即時且清晰的關於自己表現的反饋,使他們能夠調整和改進自己的行動。

 4. 挑戰和技能平衡:活動提供了人們技能和挑戰程度之間的最佳平衡。既不太容易也不太困難。

 5. 控制感:人們對他們的行動和活動的結果感到掌控感。

 6. 失去自我意識:人們對活動如此全神貫注,以至於失去對自己及其擔憂或關注的意識。

 7. 時間感改變:人們可能會失去對時間的概念,或者感覺時間流逝與平常不同。

 8. 內在獎勵:活動本身具有內在的愉悅和獎勵,提供滿足感和滿足感。流狀態可以在不同領域中體驗,包括運動、創造性追求、工作和日常任務。它通常與提高生產力、創造力和整體幸福感相關。


心流狀態

然而,達到流狀態可能具有一定的挑戰性,可能需要挑戰和技能的適當平衡,以及一個沒有干擾的有利環境,下次準備考試/比賽之前,不妨先冥想十分鐘,練習如何進入心流狀態,好讓全身心都作好準備迎接挑戰。
資料來源:


21 views0 comments

Comments


bottom of page